Toimitusehdot

1. SOVELTAMISALA

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Niemi&Kari Oy:n varaosa‐, laite‐ ja konetoimituksiin, ellei kirjallisesti ole ostajan ja myyjän välillä muuta sovittu.

2. TOIMITUSLAUSEKE

Toimitus tapahtuu toimituslausekkeella EXW Helsinki Incoterms 1990 (vapaasti tehtaalla Helsinki).

3. TOIMITUSAIKA

Toimitus tapahtuu 1‐4 viikon sisällä virallisesta tilauksesta ellei ostajan ja myyjän välillä ole muuta sovittu. Ostaja toimittaa myyjälle tarvittavat tiedot toimitusta varten sovittuun ajankohtaan mennessä, toimitusaika pitenee samassa suhteessa kuin ostaja on viivästynyt mainittujen yksilöintitietojen toimittamisessa myyjälle.

4. KAUPPAHINTA

Kauppahinta on myynti/tarjoustilanteessa myyjän toimesta ostajalle ilmoittama hinta joko kirjallisesti tai suullisesti. Myyjällä on oikeus osalaskutukseen, mikäli kyseessä on moniosainen järjestelmätoimitus.

5. KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN JA VIIVÄSTYSKORKO

Kauppahinta suoritetaan maksuehdon mukaisesti myyjän ilmoittamaan rahalaitokseen. Viivästyskorko on kuluttajalle 13 prosenttia tai kulloinkin vahvistettu yleinen viivästyskorko, muille 18 prosenttia eräpäivästä. Mikäli toimitetussa tavarassa on virhe, ostaja voi pidättyä maksamasta sen osan kauppahinnasta, mikä vastaa virheen osuutta koko kauppahinnasta.

6. TAVARAN TARKISTAMINEN JA MUISTUTUKSET

Ostaja on velvollinen tarkistamaan tavaran lähetysluettelon perusteella ennen rahtikirjan kuittausta. Ostajan ei kuitenkaan tarvitse avata pakkauksia. Havaitusta virheestä on tehtävä merkintä rahtikirjaan ja muistutus rahdin kuljettajalle tai muussa tapauksessa kirjallisesti 7 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Mikäli tavaran virhe on sellainen, ettei sitä voitu kohtuudella tarkastuksessa havaita, muistutus on tehtävä 7 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta.

7. TOIMITUKSEN ESTEET

Myyjä ei ole vastuussa toimituksen viivästymisestä taikka toimituksen toteutumatta jäämisestä, jos syynä tähän on ollut ylivoimainen este, kuten luonnonmullistus, sota tai muu tähän verrattava tilanne taikka tulipalo, saarto, lakko, rikos taikka muu vastaava olosuhde, johon myyjä ei ole voinut vaikuttaa.

8. OMISTUSOIKEUDEN JA VAHINGONVAARANSIIRTYMINEN

Omistusoikeus toimitettuihin tavaroihin siirtyy ostajalle sen jälkeen, kun kauppahinta on kokonaan maksettu. Vahingonvaara siirtyy ostajalle heti, kun tavara on luovutettu.

9. MYYJÄN VASTUU TAVARAN VIRHEESTÄ

Ostajan ilmoitettua todisteellisesti myyjälle tavaran virheestä, myyjällä on oikeus korjata virheellisyys taikka toimittaa tilalle virheetön tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia korvausta virheen tai myyjän syystä aiheutuneen kaupan purkautumisen aiheuttamasta muusta vahingosta kuin välittömästä vahingosta.

10. TAKUU

Myyjä ilmoittaa, että valmistaja antaa toimittamilleen uusille laitteille ja osille kahden vuoden takuun ostopäivästä/tavaran toimituspäivästä lukien materiaalin ja valmistuksen osalta. Takuuaikana ilmennyt vika tai poikkeavuus on ilmoitettava ennen takuuajan päättymistä kirjallisesti myyjälle tai valmistajalle, jolla on oikeus korjata vika parhaaksi katsomallaan tavalla. Ostajalle ei ole oikeutta vaatia korvausta viallisen tavaran aiheuttamasta häiriöstä. Takuu ei kata vaurioita, joiden aiheuttajia ovat onnettomuudet, salamaniskut, tulvat, normaali kuluminen, jännitehäiriöt sähköverkossa, varomaton tai epänormaali käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito/huolto, väärin tai puutteellisesti suoritettu asennus ja syöpymiselle alttiiden laitteiden materiaalin virheellinen hoito.

11. PERINTÄKUSTANNUKSET

Mikäli ostaja ei suorita kauppahintaa eräpäivään mennessä, ja myyjä tämän johdosta joutuu ryhtymään perintätoimiin, ostaja sitoutuu korvaanaan myyjälle aiheutuneet omat perintäkustannukset sekä lisäksi myyjän käyttämän perintätoimiston tai muun perintää hoitavan ulkopuolisen henkilön myyjältä veloittamat perintäkulut.

12. Muutoin noudatetaan kauppalain säännöksiä, ostajan ollessa kuluttaja noudatetaan kuitenkin kuluttajansuojalain pakottavia säännöksiä.

NIEMI & KARI OY     Sorvaajankatu 9 a     00880 Helsinki     P. (03) 424 1800

NIEMI & KARI OY
Sorvaajankatu 9 a
00880 Helsinki
P. (03) 424 1800